تور ارمنستان

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: 01
شروع: پنجشنبه - ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
پایان: دوشنبه - ۲ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: 02
شروع: جمعه - ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
پایان: سه شنبه - ۳ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: 03
شروع: شنبه - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
پایان: چهارشنبه - ۴ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: 04
شروع: یکشنبه - ۱ فروردین ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: 05
شروع: دوشنبه - ۲ فروردین ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۶ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: 06
شروع: سه شنبه - ۳ فروردین ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۷ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: 07
شروع: چهارشنبه - ۴ فروردین ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۸ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۴ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: 08
شروع: پنجشنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۹ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: 09
شروع: جمعه - ۶ فروردین ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۱۰ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۶ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: 10
شروع: شنبه - ۷ فروردین ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۷ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: 11
شروع: یکشنبه - ۸ فروردین ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۱۲ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۸ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: 12
شروع: دوشنبه - ۹ فروردین ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۹ فروردین ۱۴۰۰
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
BB۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان۹,۷۸۵,۰۰۰ تومان۶,۸۳۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان۹,۶۶۵,۰۰۰ تومانندارد۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان۹,۹۸۵,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۱۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۲۵,۰۰۰ تومان۷,۸۶۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۶۰۵,۰۰۰ تومان۱۰,۷۲۵,۰۰۰ تومان۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۹۲۵,۰۰۰ تومان۱۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۹,۴۵۵,۰۰۰ تومان۱۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۹,۶۶۵,۰۰۰ تومان۱۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۰,۵۱۵,۰۰۰ تومان۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۱۳۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۰,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
BB۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان۹,۷۸۵,۰۰۰ تومان۶,۸۳۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان۹,۶۶۵,۰۰۰ تومانندارد۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان۹,۹۸۵,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۱۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۲۵,۰۰۰ تومان۷,۸۶۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۶۰۵,۰۰۰ تومان۱۰,۷۲۵,۰۰۰ تومان۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۹۲۵,۰۰۰ تومان۱۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۹,۴۵۵,۰۰۰ تومان۱۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۹,۶۶۵,۰۰۰ تومان۱۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۰,۵۱۵,۰۰۰ تومان۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۱۳۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۰,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
BB۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان۹,۷۸۵,۰۰۰ تومان۶,۸۳۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان۹,۶۶۵,۰۰۰ تومانندارد۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان۹,۹۸۵,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۱۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۲۵,۰۰۰ تومان۷,۸۶۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۶۰۵,۰۰۰ تومان۱۰,۷۲۵,۰۰۰ تومان۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۹۲۵,۰۰۰ تومان۱۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۹,۴۵۵,۰۰۰ تومان۱۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۹,۶۶۵,۰۰۰ تومان۱۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۰,۵۱۵,۰۰۰ تومان۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۱۳۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۰,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
BB۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان۹,۷۸۵,۰۰۰ تومان۶,۸۳۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان۹,۶۶۵,۰۰۰ تومانندارد۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان۹,۹۸۵,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۱۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۲۵,۰۰۰ تومان۷,۸۶۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۶۰۵,۰۰۰ تومان۱۰,۷۲۵,۰۰۰ تومان۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۹۲۵,۰۰۰ تومان۱۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۹,۴۵۵,۰۰۰ تومان۱۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۹,۶۶۵,۰۰۰ تومان۱۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۰,۵۱۵,۰۰۰ تومان۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۱۳۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۰,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
BB۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان۹,۷۸۵,۰۰۰ تومان۶,۸۳۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان۹,۶۶۵,۰۰۰ تومانندارد۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان۹,۹۸۵,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۱۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۲۵,۰۰۰ تومان۷,۸۶۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۶۰۵,۰۰۰ تومان۱۰,۷۲۵,۰۰۰ تومان۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۹۲۵,۰۰۰ تومان۱۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۹,۴۵۵,۰۰۰ تومان۱۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۹,۶۶۵,۰۰۰ تومان۱۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۰,۵۱۵,۰۰۰ تومان۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۱۳۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۰,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
BB۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان۹,۷۸۵,۰۰۰ تومان۶,۸۳۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان۹,۶۶۵,۰۰۰ تومانندارد۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان۹,۹۸۵,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۱۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۲۵,۰۰۰ تومان۷,۸۶۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۶۰۵,۰۰۰ تومان۱۰,۷۲۵,۰۰۰ تومان۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۹۲۵,۰۰۰ تومان۱۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۹,۴۵۵,۰۰۰ تومان۱۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۹,۶۶۵,۰۰۰ تومان۱۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۰,۵۱۵,۰۰۰ تومان۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۱۳۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۰,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
BB۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان۹,۷۸۵,۰۰۰ تومان۶,۸۳۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان۹,۶۶۵,۰۰۰ تومانندارد۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان۹,۹۸۵,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۱۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۲۵,۰۰۰ تومان۷,۸۶۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۶۰۵,۰۰۰ تومان۱۰,۷۲۵,۰۰۰ تومان۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۹۲۵,۰۰۰ تومان۱۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۹,۴۵۵,۰۰۰ تومان۱۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۹,۶۶۵,۰۰۰ تومان۱۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۰,۵۱۵,۰۰۰ تومان۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۱۳۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۰,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
BB۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان۹,۷۸۵,۰۰۰ تومان۶,۸۳۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان۹,۶۶۵,۰۰۰ تومانندارد۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان۹,۹۸۵,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۱۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۲۵,۰۰۰ تومان۷,۸۶۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۶۰۵,۰۰۰ تومان۱۰,۷۲۵,۰۰۰ تومان۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۹۲۵,۰۰۰ تومان۱۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۹,۴۵۵,۰۰۰ تومان۱۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۹,۶۶۵,۰۰۰ تومان۱۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۰,۵۱۵,۰۰۰ تومان۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۱۳۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۰,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
BB۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان۹,۷۸۵,۰۰۰ تومان۶,۸۳۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان۹,۶۶۵,۰۰۰ تومانندارد۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان۹,۹۸۵,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۱۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۲۵,۰۰۰ تومان۷,۸۶۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۶۰۵,۰۰۰ تومان۱۰,۷۲۵,۰۰۰ تومان۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۹۲۵,۰۰۰ تومان۱۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۹,۴۵۵,۰۰۰ تومان۱۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۹,۶۶۵,۰۰۰ تومان۱۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۰,۵۱۵,۰۰۰ تومان۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۱۳۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۰,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
BB۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان۹,۷۸۵,۰۰۰ تومان۶,۸۳۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان۹,۶۶۵,۰۰۰ تومانندارد۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان۹,۹۸۵,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۱۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۲۵,۰۰۰ تومان۷,۸۶۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۶۰۵,۰۰۰ تومان۱۰,۷۲۵,۰۰۰ تومان۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۹۲۵,۰۰۰ تومان۱۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۹,۴۵۵,۰۰۰ تومان۱۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۹,۶۶۵,۰۰۰ تومان۱۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۰,۵۱۵,۰۰۰ تومان۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۱۳۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۰,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
BB۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان۹,۷۸۵,۰۰۰ تومان۶,۸۳۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان۹,۶۶۵,۰۰۰ تومانندارد۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان۹,۹۸۵,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۱۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۲۵,۰۰۰ تومان۷,۸۶۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۶۰۵,۰۰۰ تومان۱۰,۷۲۵,۰۰۰ تومان۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۹۲۵,۰۰۰ تومان۱۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۹,۴۵۵,۰۰۰ تومان۱۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۹,۶۶۵,۰۰۰ تومان۱۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۰,۵۱۵,۰۰۰ تومان۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۱۳۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۰,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
BB۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان۹,۷۸۵,۰۰۰ تومان۶,۸۳۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان۹,۶۶۵,۰۰۰ تومانندارد۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۰۷۵,۰۰۰ تومان۹,۹۸۵,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۱۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۲۵,۰۰۰ تومان۷,۸۶۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۶۰۵,۰۰۰ تومان۱۰,۷۲۵,۰۰۰ تومان۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۸,۹۲۵,۰۰۰ تومان۱۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۹,۴۵۵,۰۰۰ تومان۱۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۹,۶۶۵,۰۰۰ تومان۱۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۰,۵۱۵,۰۰۰ تومان۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۱۳۵,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۰,۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان
BB۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۵۳۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

محل حرکت تور: تهران
تاریخ ارزان‌ترین قیمت: ۲۸ اسفند الی ۹ فروردین
درجه سختی: سبک
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با پرواز آرمنیا ایرویز ، ترانسفر فرودگاهی ، اقامت در هتل با صبحانه، راهنمای فارسی زبان ،بیمه مسافرتی (زیر۶۰سال)٫ سیم کارت به ازای هر اتاق٫

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد ٫

هنگام ثبت نام دریافت ۵۰ % مبلغ الزامی است٫

نرخ کودک ۲ تا ۶ سال ۵٫۵۳۰٫۰۰۰ تومان می باشد٫

در صورت درخواست تور با تعداد شب کمتر و یا بیشتر با
کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید٫
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

شرح

بلیط رفت و برگشت با پرواز آرمنیا ایرویز ، ترانسفر فرودگاهی ، اقامت در هتل با صبحانه، راهنمای فارسی زبان ،بیمه مسافرتی (زیر60سال). سیم کارت به ازای هر اتاق.

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد .

هنگام ثبت نام دریافت 50 % مبلغ الزامی است.

نرخ کودک 2 تا 6 سال 5.530.000 تومان می باشد.

در صورت درخواست تور با تعداد شب کمتر و یا بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.